20181126 154109 486316965 - انواع بقچه لباس در بازار کدام است

انواع بقچه لباس در بازار کدام است

انواع بقچه لباس در بازار ؟

انواع بقچه لباس در بازار به ۶ و ۷ سایز موجود می باشد

سایز ۷ و ۶ جزو سایز بزرگ می باشد و برای وسایلی مانند تشک و لباس و.. استفاده

می شود که اندازه آنها ۱۲۵ سانتیمتر طول ۵۰ سانتیمتر عرض و ۵۰ سانتیمتر ارتفاع

برای سایز ۷ و ۱۰۵ در ۵۰ در ۵۰ برای سایز ۶ می باشد

سایز ۵ در ابعاد ۷۵ طول و ۵۰ عرض و ۵۰ ارتفاع می باشد و از سایز ۴ به بعد جزو

سایز کوچک حساب میشود ابعاد سایز ۴ ۶۰ در ۴۰ در ۳۵ می باشد و بقیه سایزها به

ترتیب کوچک می شوند

20181126 155925 1494424892 - انواع بقچه لباس در بازار کدام است

بقچه لباس

با کارتن فروشی طالب لو یک اسباب کشی راحت را تجربه کنید