20181126 162145 170831543 1 - برای اسباب کشی چه تعداد کیسه های پارچه ای نیاز داریم

برای اسباب کشی چه تعداد کیسه های پارچه ای نیاز داریم

کیسه های پارچه ای برای اسباب کشی

برای یک اسباب کشی در یک خانه معمولی تقریبا

به بقچه پارچه ای مختلف و در تعداد مشخصی

 نیاز است که این کیسه لباسی ها در انواع مختلف می باشند

برای خرید خوب و درست با شماره ۰۹۱۹۲۴۶۹۰۸۱  طالب لو تماس بگیرید

20181126 162145 170831543 1 - برای اسباب کشی چه تعداد کیسه های پارچه ای نیاز داریم

بقچه لباس