k4 - خرید و فروش کارتن اسباب کشی

خرید و فروش کارتن اسباب کشی

کارتن اسباب کشی

کارتن اسباب کشی در شرکت کارتن باکس سه مدل است

۱-کارتن شکستنی که قیمت از ۷۰۰۰ تومان شروع و تا ۹۰۰۰بابل رپ تومان متغییر است (به

علت کیفیت کارتن خارجی یا ایرانی بودن)

5 2 300x225 - خرید و فروش کارتن اسباب کشی

خرید و فروش کارتن اسباب کشی

۲-کارتن متوسط که قیمت آن از ۸۰۰۰تومان تا ۱۲۰۰۰ می باشد

1 300x225 - خرید و فروش کارتن اسباب کشی

کارتن زونکن

۳-کارتن بزرگ که از ۱۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ تومان می باشد

4 4 300x225 - خرید و فروش کارتن اسباب کشی

کارتن اسباب کشی

توجه : کارتن خاصی نیز وجود دارد که قیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی دارد و برای مصارف خاص می باشد مثل فریت بار و…

انواع کارتن خالی برای تمام کارها موجود می باشد

بابل رپ