نایلون حبابدار

فروش انواع نایلون حبابدار

با یک تماس از یک متر تا چندین رول مشمباحبابدار می توانید تهیه فرمایید

نایلون ضربه گیر در عرض های ۵۰ ،۱۰۰،۱۵۰  و۲۰۰ سانتی متری موجود می باشد

به غیر از بابل رپ انواع کارتن اسباب کشی و وسایل برای بسته بندی موجود می باشد

۵۵۹۸۰۲۳۵      ۰۹۱۹۲۴۶۹۰۸۱ طالبلو

.jpg - نایلون حبابدار